Trafik og luft

 • Renere skibsfart

  Renere skibsfart kun download

  Hæftet fokuserer på luftforurening med CO2, SO2, NOX og fine partikler fra skibsfart, forureningens drastiske sundhedseffekter og markante samfundsøkonomiske omkostninger, de tekniske løsninger, den eksisterende miljøregulering af skibsfarten og danske erhvervspotentialer ved yderligere miljø-regulering af skibsfart. Formålet med hæftet er at inspirere beslutningstagere og nøgleinteressenter til at arbejde målrettet for yderligere begrænsning af skibsfartens forurening til gavn for danske erhvervsinteresser, klimaet, folkesundheden og naturen. Hæftet er velegnet til undervisningsbrug i natur- og samfundsvidenskab

  Forfatter: Kåre Press-Kristensen, Det Økologiske Råd
  2. udgave, 2018, Hæfte, 40 sider.

  Læs/Download: Renere skibsfart 2018 (1,7 MB)

 • Forurening fra brændefyring (folder)

  Forurening fra brændefyring (folder) Kun elektronisk

  Brændefyring er den dominerende danske forureningskilde til en lang række skadelige stoffer: Tjærestoffer, fine partikler, sodpartikler og dioxiner. Særligt forureningen med partikler giver voldsomme helbredsskader. Brændefyring står for 65% af den direkte partikeludledning.

  I denne folder kan du få et overblik over udfordringen med brændefyring.

  Folderen findes kun i elektronisk form og er lavet til hjemmeprint og uddeling i områder med brændefyring. 
  Bemærk at der både findes en folder til læsning her på siden og en i printformat, som er sat korrekt op i forhold til print og foldning

  Læs folderen: Forurening fra brændefyring

  Print folderen: Forurening fra brændefyring

  Af: Kåre Press-Kristensen
  Det Økologiske Råd 2016

  Finansieret af Climate Works Foundation og EU LIFE projektet: Clean Heat samt Astma–Allergi Danmark.

 • Forurening fra brændefyring

  Forurening fra brændefyring 0 DKK Ekskl. moms

  Forurening fra brændefyring er ifølge de seneste undersøgelser Danmarks mest helbredsskadelige og absolut dyreste miljøproblem. Hvert år dør omkring 500 danskere grundet forureningen fra brændefyring, mens titusinder bliver syge. De Miljøøkonomiske Vismænd vurderer, at forureningen fra brændefyring koster samfundet små 6 mia. kr årligt.

  Dette hæfte beskriver forurening fra brændefyring og de tilknyttede helbredsskader og samfundsøkonomiske omkostninger. Derudover sættes fokus på klimaeffekter fra brændefyring, og hvordan sodpartikler bidrager til global opvarmning. Endelig sættes fokus på de mange tekniske løsninger samt politiske beslutninger og lokale initiativer, der kan reducere den stærkt helbredsskadelige forurening fra brændefying.

  Hæftet findes både i en trykt og elektronisk udgave, samt på engelsk >>
  Download hæftet Forurening fra brændefyring >>

  Af: Kåre Press-Kristensen
  Det Økologiske Råd 2016, 2. udgave
  Hæfte, 32 sider.

  Du kan også downloade en flyer om forurening fra brændefyring her >>

  Finansieret af Climate Works Foundation og EU LIFE projektet: Clean Heat samt Astma–Allergi Danmark.

 • Unges adfærd og holdninger til transport

  Unges adfærd og holdninger til transport Kun elektronisk

  I projektet Fleksibel Transportadfærd, har Det Økologiske Råd undersøgt unges holdninger og handlinger i forhold til transport.
  Resultaterne er sammenfattet i denne rapport.

  Download rapporten >>

  Udgivet af: Det Økologiske Råd, marts 2015
  Forfattere: Anne Mette Krøyer, Jeppe Juul og Lisa Bay
  Rapport, 32 sider

   

 • Biogas til transport

  Biogas til transport Kun elektronisk

  BIOGAS. Lettere klimabelastning fra tung transport – HVORDAN?
  Et handout omkring mulighederne for at bruge biogas til den tunge transport for at mindske klimabelastningen.
  Hæftet giver et hurtigt overblik over baggrunden for at bruge biogas til den tunge transport, potentialet for biogasproduktionen og infrastrukturen.

  Af Christian Ege, Jeppe Juul
  Det Økologiske Råd, april 2015, Hæfte, 4 sider

  Download handout: Biogas - lettere klimabelastning fra tung transport >>

 • Trafikkens forurening

  Trafikkens forurening Findes kun elektronisk

  Hvert år dør ca. 400.000 europæere for tidligt og millioner bliver alvorligt syge på grund af luftforurening med fine partikler. I Danmark alene dør ca. 3000 danskere årligt grundet luftforureningen. Til sammenligning dør mindre end 200 danskere årligt i trafikulykker. Derfor er luftforureningen fortsat det største miljørelaterede helbredsproblem.

  Hæftet omhandler de effektive tiltag, som både de enkelte medlemsstater i EU og Kommissionen skal gennemføre, for at Luftkvalitetsdirektivet bliver opfyldt samtidig med at vejtrafikkens miljøproblemer minimeres.

  Hæftet findes både i en trykt og elektronisk udgave.

  Download ved at klikke på “deleknap" i den viste publikation herunder.


  Af: Kåre Press-Kristensen
  Det Økologiske Råd, december 2013, hæfte 36 sider.

 • Elbiler - en vej til grønnere transport

  Elbiler - en vej til grønnere transport Kun elektronisk

  - Opgør med de mange myter om elbiler.

  Hæftet forsøger at bidrage til samfundsdebatten ved at aflive nogle af alle de myter der er omkring elbiler. Formålet er at påpege fordele og udfordringer ved elbilen og dermed vise hvordan elbiler kan være med til at løse en række af de store udfordringer samfundet står overfor bl.a. ved at gøre transportsektoren mere energieffektiv og miljørigtig.

  Hæftet henvender sig både til privatpersoner og professionelle indkøbere, som gerne vil inddrage klima og miljø som parametre i deres købsbeslutning. Hæftet vil med fordel kunne anvendes i den tværfaglige undervisning på de gymnasielle uddannelser.

  Hæftet findes både i en trykt og elektronisk udgave.

  Af: Jeppe Juul og Kåre Press-Kristensen
  Det Økologiske Råd, januar 2014, hæfte 28 sider.

  Støttet af Energistyrelsen og Energifonden.

  Læs/Download: Elbiler - en vej til grønnere transport (2,55 MB)

 • Luftkvalitet i EU

  Luftkvalitet i EU Kun elektronisk

  Luftforureningen er et af de største og dyreste miljøproblemer i EU, som rent samfundsøkonomisk påfører medlemslandene store omkostninger. Der findes teknologier, som kan reducere luftforureningen markant, og det er rigtig god samfundsøkonomi at bruge dem. Alligevel går det alt for langsomt med at løse problemerne.
  Luftkvalitet i EU forklarer, hvordan EU’s regulering af luftforureningen fungerer, og hvor den kommer til kort. Hæftet gennemgår desuden en række tekniske muligheder for at løse problemerne og giver anbefalinger til, hvordan EU kan effektivisere lovgivningen. Hæftet er del af en serie om miljøpolitik i EU. Det henvender sig både til gymnasieelever og til studerende ved videregående uddannelser samt til alle, der interesserer sig for EU-forhold.
  Af: Kåre Press-Kristensen og Ulla Skovsbøl (red.)
  Det Økologiske Råd, december 2013, e-publikation 16 sider.

  Støttet af Europanævnet, Soot Free for the Climate og Clean Air Europe (EU LIFE)

  Læs/Download: Luftkvalitet i EU (1,86 MB)

 • Air Pollution in Airports

  Air Pollution in Airports Kun elektronisk

  Publikationen findes på engelsk, tysk, fransk og spansk.
  This publication can be downloaded in English, German, French and Spanish

  Luftforurening med ultrafine partikler i lufthavne er et overset arbejdsmiljøproblem. På globalt plan kan forureningen påvirke op mod en million ansatte. Denne publikation dokumenterer medarbejdernes eksponering for luftforurening i lufthavne. Målingerne fra danske lufthavne udgør et helt unikt studie i international særklasse. De dokumenterer, at en stor gruppe ansatte i Københavns Lufthavn i gennemsnit indånder 2-3 gange så mange skadelige ultrafine udstødningspartikler over en arbejdsdag, som hvis de arbejdede på H.C. Andersens Boulevard i myldretiden. Da der forsat ikke eksisterer luftkvalitetskrav eller arbejdsmiljøgrænseværdier for ultrafine partikler er der ingen lufthavne (eller andre arbejdspladser), der rutinemæssigt måler forureningen. 

  Air pollution with ultrafine particles in airports presents an overlooked problem.Globally, the pollution could affect 1 million employees. This publication documents that employees in airports are exposed to pollution at work, and includes analysis of unique data from Danish airports. 

  Af Kåre Press-Kristensen
  Det Økologiske Råd, April 2012, Hæfte, 28 sider

  Download Air Pollution in Airport - English version
  Download Air Pollution in Airport - German version
  Download Air Pollution in Airport - French version
  Download Air Pollution in Airport - Spanish version

   

 • Hvordan fremmer vi brug af cykel mellem station og arbejdsplads?

  Hvordan fremmer vi brug af cykel mellem station og arbejdsplads? Kun elektronisk

  Om transport mellem bolig og arbejde og kombination mellem cykel- og kollektiv trafik i arbejdsplads-enden af rejsen. Fokus er på arbejde-stations-cyklen, som kan anvendes til den sidste del af rejsen til arbejde, og som gør hele rejsen mere fleksibel. Denne rapport afklarer erfaringer, muligheder og faldgruber for anvendelse af arbejde-stationscykler udfra en case i Hillerød kommune.

  Projektet er et innovationsprojekt under cykelpuljen, som blev lanceret i planen "Bæredygtig transport - bedre infrastruktur" (Regeringen dec. 2008).

  Forfattere: Anne-Mette Wehmülller, Det Økologiske Råd og Thomas Krag, Mobility Advice
  Det Økologiske Råd, oktober 2010
  Rapport 70sider A4.


  Læs/Download: Hvordan fremmer vi brug af cykel mellem station og arbejdsplads? (3.01 MB)

 • Trafikafgifter og klimapåvirkning

  Trafikafgifter og klimapåvirkning Kun elektronisk

  Udarbejdet af Det Økologiske Råd og miljøorganisationer fra de andre nordiske lande, med støtte fra Nordisk Ministerråd.
  september 2008, 133 sider.

  Kan bestilles "print on demand" - tryk her

  Læs/download: Trafikafgifter og klimapåvirkning (1.6 MB)

 • Trafik og klima – hvad Infrastrukturkommissionen overså

  Trafik og klima – hvad Infrastrukturkommissionen overså Kun elektronisk

  Der er en række miljø- og sundheds belastninger knyttet til trafikken. Vi vil her sætte hovedfokus på klimapåvirkning, men der er også partikelforurening og anden luftforurening, støj og arealbeslaglæggelse. Det er muligt at kombinere tiltag, der løser flere af disse problemer – f.eks. vil elbiler fjerne den sundhedsskadelige forurening og stærkt reducere CO2-udledningen – såfremt der anvendes el produceret ved hjælp af vedvarende energi. Tiltag til trafikbegrænsning kan både reducere forureningen og antallet af trafikulykker.

  Af Johan Nielsen og Christian Ege
  Det Økologiske Råd, januar 2008, hæfte, 50 sider

  Læs/Download: Trafik og klima – hvad Infrastrukturkommissionen overså

 • Fremme af børns cykling og gang til skole

  Fremme af børns cykling og gang til skole Kun elektronisk

  Det Økologiske Råd for midler fra Københavns Byøkologiske Fond gennemført et projekt til fremme af børns cykling og gang til skole i København. Der er gennemført interview med forældre med børn på to skoler - Kirkebjerg skole i Vanløse og Kirsebærhavens skole i Valby - om, hvad der bestemmer valg at transport af børnene til skole, hvordan skolevejen opleves, og hvad forældre og skole kan gøre for at flere cykler eller går. Baggrunden for projektet er, at der er behov for at afdæmpe biltrafikken i København af hensyn til trængsel og miljøgener. Samtidig er der behov for at øge københavnernes motion af hensyn til folkesundheden - også for børnene. Da trafikvanerne i høj grad bliver fastlagt i barndommen, er der god grund til at tage fat i børnenes og de unges trafikvaner. På baggrund af undersøgelsen er udarbejdet en pjece ”Cykel og gå mere til skole”, se nedenfor

  Af Johan Nielsen
  Det Økologiske Råd, Januar 2007, Rapport, 20 sider

  Læs/Download: Fremme af børns cykling og gang til skole (112.54 kB)

 • Luftforurening – med særlig vægt på dieselpartikler

  Luftforurening – med særlig vægt på dieselpartikler Kun elektronisk

  Især de farlige ultrafine partikler gennemgås - med vægt på dieseludstødning, men også brændeovne. Også udledning af kvælstofoxider behandles, ligesom Eu's luftstrategi og den aktuelle debat om miljøzoner i de store byer

  Det Økologiske Råd, December 2006

  Læs/Download: Luftforurening – med særlig vægt på dieselpartikler

 • Cykel og gå mere til skole

  Cykel og gå mere til skole Kun elektronisk

  Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu.
  Pjecen ”Cykel og gå mere til skole” er skrevet for at få flere børn til at cykle eller går til skole. Den kan bruges af forældre med børn i 0.- ca. 7. klasse til at overveje skolevejen og den måde, børnene kommer til og fra skole på. Den kan også danne baggrund for en diskussion på forældremøder om trafik og gode trafikvaner. Endelig kan den bruges i skolebestyrelsen til en diskussion af vejene rundt om skolen og af skolens trafikpolitik.

  Af Johan Nielsen
  Det Økologiske Råd, September 2006, Pjece, 12 sider

  Læs/Download: Cykel og gå mere til skole (1019.77 kB)

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk