Landbrug og vand

 • Kampen om EU-støtten - Rækker pengene i Landdistriktsprogrammet?

  Kampen om EU-støtten - Rækker pengene i Landdistriktsprogrammet? Kun elektronisk

  Siden 2005 er en gradvist stigende andel af EU’s landbrugsstøtte blevet anvendt under Landdistrikts-programmet (LDP). En stor del af pengene her går til at mindske landbrugets negative påvirkning af natur og miljø. Blandt andet bliver støtten brugt til at fremme økologisk drift, miljøteknologiske løsninger i stalde, vådområder, skovrejsning, afgræsning og pleje af græsarealer med et højt naturindhold.

  Og der er stort behov for pengene: Danmark skal levere via Naturplaner og Vandplaner, og inden længe skal der også handles for at mindske landbrugets klimapåvirkning. Samtidig sker der en radikal omlægning af den måde, vi bruger pengene: Frem mod 2019 indføres en mere målrettet regulering, hvor der i højere grad sættes ind på de arealer, hvor der er størst effekt og vi får mest miljø for pengene.

  Med den seneste reform af EU’s landbrugspolitik er det muligt for medlemsstaterne at overføre flere penge til Landdistriktsprogrammet. Danmark besluttede at overføre 5-7% ekstra midler – i sommeren 2017 er der mulighed for at træffe beslutning om endnu flere penge til Landdistriktsprogrammet.

  Dette hæfte afdækker behovet for flere midler i Landdistriktsprogrammet. Hæftet præsenterer megen af den viden, som blev præsenteret på to konferencer, afholdt af Det Økologiske Råd og Økologisk Landsforening i december 2016 i Århus og i København.

  Læs mere om konferencerne her

  Udgivet af Det Økologiske Råd, januar 2017
  Forfattere: Leif Bach Jørgensen, Linn Meilvang og Karen Oxenbøll
  e-hæfte, 24 sider
  Støttet af Europanævnet (Pulje-C)

  Læs/download e-hæfte

 • Hvordan brødføder vi verden?

  Hvordan brødføder vi verden? Kun elektronisk

  Det Økologiske Råd og Envice står bag et nyt hæfte om, hvordan vi sikrer mad til alle, nu og i fremtiden. Der er behov for bæredygtige udvikling - både i vores rige del af verden og for smålandbrug i udviklingslandene. Hæftet lægger op til debat gennem en række temaer om sult og fattigdom, under- og fejlernæring, kampen om vand og land, sojadyrkning, kødforbrug og FN’s Globale Udviklingsmål.
  Hæftet er en del af et undervisningsmateriale til gymnasier, men er velegnet til alle med interesse for emnet.

  Yderligere materiale for elever og vejledning til lærere kan findes på Columbus' hjemmeside.

  Udgivet af Columbus september 2016
  Forfattere: Jette Hagensen og Leif Bach Jørgensen
  Hæfte, 32 sider
  Støttet af Danidas oplysningsbevilling.
  Læs/download

 • På vej mod et bæredygtigt landbrug

  På vej mod et bæredygtigt landbrug Kun elektronisk

  Debathæfte

  Dette hæfte præsenterer de vigtigste budskaber fra projektet ’Fremtidens Landbrug’, som er udført i samarbejde med Århus Universitet og Kbh. Universitet fra 2012 til 2016. Her er fokus på bæredygtige udviklingsveje og nødvendige politikker, som kan føre os frem mod en mere bæredygtig landbrugssektor i Danmark. Hæftet tager fat om både landbrugets økonomiske problemer og landdistriktsudvikling og på erhvervets pres på natur, miljø og klima. Vi ser også på den nødvendige finansiering, som kan findes via EU’s landbrugsstøtteordninger. Endelige trækkes en tråd tilde aktuelle politiske forhandlinger om Landbrugspakken, som trækker i en væsentlig anden retning end hæftets anbefalinger.

  Tekst af Leif Bach Jørgensen, Christian Ege og Helene Chéret
  Udgivet af Det Økologiske Råd, januar 2016, Hæfte, 24 sider

  Download debathæftet: På vej mod et bæredygtigt landbrug

 • Anvendelse af organisk affald i biogasanlæg

  Anvendelse af organisk affald i biogasanlæg Kun elektronisk

  Af: Leif Bach Jøgensen, Lone Mikkelsen og Christian Ege

  Udgivet af Det Økologiske Råd, september 2015, Hovedrapport 24 sider

  Læs/Download: 

  Hovedrapport: Anvendelse af organisk affald i biogasanlæg >>

  ·      Bilagsrapport: Vurdering af stoffer

  ·      Bilagsrapport: Interessentanalyse og workshop KOD til biogas

  ·      Bilagsrapport: Arealer til spredning

  ·      Bilag: Notat om anvendelse af digestat fra organisk dagrenovation

 • Scenarier for fremtidens landbrug i Danmark

  Scenarier for fremtidens landbrug i Danmark Kun elektronisk

  Hovedrapport.

  Denne rapport er resultat af projektet Scenarier for fremtidens landbrug i Danmark, hvis formål er at bidrage med nye visioner og mål for landbruget i Danmark frem mod 2050. 

  Rapporten præsenterer via fire forskellige scenarier, ligeværdige helhedsbilleder (scenarier) af mulige fremtider for landbruget i Danmark. Scenarierne har hver for sig fokus på forskellige former for bæredygtighed. De er udviklet, så de til en vis grad er komplementære mht. graden af integration af miljøhensynene i produktionen og vægtningen mellem jordbrugsproduktion og andre hensyn til landskab, miljø og samfund. De fire scenarier er: Grøn Vækst, By og Land, Det Biobaserede Samfund og En rig natur.

  Yderligere projektmateriale kan findes på projektets hjemmeside: www.fremtidenslandbrug.dk

  Projektet er blevet til i et samarbejde mellem forskere fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og fagfolk og kommunikationsmedarbejdere ved Det Økologiske Råd.

  Rapporten er udgivet med støtte fra Velux Fonden

  Udgivet af Det Økologiske Råd, Københavns Universitet og Aarhus Universitet, 2015, Rapport, 160 sider

  Download Hovedrapporten: Scenarier for fremtidens landbrug >> 

  Se også: Særnummer af Global Økologi >>
  - et særtryk med 24 siders tema om Fremtidens landbrug

 • Landbrug i EU

  Landbrug i EU Kun elektronisk

  Den fælles landbrugspolitik har i mange år været EU´s smertensbarn – dyr og besværlig. Da udgifterne var højest, lagde den beslag på 70 pct. af EU´s budget. Siden har man gennem en række reformer søgt at få udgifterne ned og produktionen tilpasset efterspørgslen. Samtidig er nye temaer og målsætninger rykket højt op på den politiske dagsorden – ikke mindst hensynet til miljø og natur.
  Landbrug i EU giver et overblik over EU landbrugspolitik, sætter de aktuelle reformer ind i en historisk sammenhæng og beskriver udfordringerne i at skabe et mere bæredygtigt og miljøvenligt landbrug i Europa. Hæftet er del af en serie om miljøpolitik i EU. Det henvender sig både til gymnasieelever og til studerende ved videregående uddannelser samt til alle, der interesserer sig for EU-forhold.

  Af: Leif Bach Jørgensen og Ulla Skovsbøl (red.)
  Det Økologiske Råd, december 2013, e-publikation 16 sider.

  Støttet af Europanævnet og Veluxfonden.

  Læs/Download: Landbrug i EU (2,03 MB)

 • Vi deler et hav

  Vi deler et hav 0 DKK Inkl. moms

  Vi deler et hav - er et undervisningsmateriale til 5. og 6. klasse om sammenhængen mellem maden på tallerkenen, landbrugets produktionsformer og havmiljøet. Det lægger op til praktisk og forsøgsorienteret undervisning i fagene natur-teknik og hjemkundskab og er velegnet til tværfaglige temaforløb. Eleverne får forståelse for komplekse sammenhænge i natur og miljø og lærer, hvordan de som forbrugere selv kan være med til at fremme bæredygtigt landbrug og fiskeri.

  Bogen Vi deler et hav er en faglig fiktionshistorie om fem børn, der udforsker sammehængen mellem maden, landbruget og havmiljøet og finder ud af, de måske selv kan være med bidrage til et bedre havmiljø. Bogen tager afsæt i Østersøen, men kan også bruges mere generelt til undervisning i temaet næringsstoffer og vandmiljø.

  Der hører opgaver, forsøg og spørgsmål til faglig læsning til bogen. De findes sammen med forslag til ekskursioner, lærervejledning og udførlig redegørelse for materialets relevans i forhold til Fælles Mål på hjemmesiden www.videlerethav.dk

  Vi deler et hav lægger op til internationalt skolesamarbejde på tværs af Østersøen. Undervisere, som er interesserede i kontakt til skoler i andre lande rundt om Østersøen, som arbejder med materialet, kan forhøre sig nærmere hos Det Økologiske Råd på info@ecocouncil.dk


  Tekst af Ulla Skovsbøl, Tegninger af Eva Wulff
  Udgivet af Det Økologiske Råd og Frugtformidlingen, april 2013, Hæfte, 26 sider

  Læs/download Vi deler et hav (2,46 MB)

 • Kød med omtanke (dvd)

  Kød med omtanke (dvd) Kun elektronisk I filmen "kød med omtanke" sætter vi fokus på den voksende kødproduktion samt de store konsekvenser det har for miljø, natur og klima. Filmen følger nogle unge kødelskere og nogle unge vegetarer og lægger op til diskussion af, hvordan man spiser kød med omtanke. Filmen underbygges med fakta og ekspert interview.
  Filmen varer 14 min. Og er velegnet til at lægge op til debat, idet der rejses en række problemstillinger, hvor det kræves at eleverne tager stilling til både deres eget kødforbrug og kødforbruget i samfundet generelt.

  Undervisningshæfte til gymnasiet målrettet samfundsfag og geografi, samt folkeoplysning

  Af Jette Hagensen
  Det Økologiske Råd, august 2011, dokumentar, 14 min.

  ">se klip fra 'Kød med omtanke' ved tryk på start

 • Kød med omtanke

  Kød med omtanke Kun elektronisk

  Forbruget af kød er firedoblet siden 1960 på globalt plan og forventes at stige med yderligere 50 % de næste 50 år. Den voksende kødproduktion har store konsekvenser for miljø, natur og klima, både fordi en voksende foderproduktion konkurrerer med arealer til bl.a. natur, og fordi der er en stor udledning af næringsstoffer og drivhusgasser fra bl.a. husdyrgødning, som forurener vand og jord og øger drivhuseffekten. I undervisningshæftet lægges op til debat om hvordan vi kan brødføde verdens voksende befolkning på en klima-, miljø- og etisk ansvarlig måde.

  Undervisningshæfte til gymnasiet målrettet samfundsfag og geografi, samt folkeoplysning

  Af Jette Hagensen
  Det Økologiske Råd, august 2011, Hæfte, 28 sider

  Læs/download Kød med omtanke (2,78 MB)
   

 • Sådan ligger landet - tal om landbruget 2011

  Sådan ligger landet - tal om landbruget 2011 Kun elektronisk

  Syv af Danmarks grønne organisationer dokumenterer i publikationen "Sådan ligger landet - tal om landbruget 2011" med en række data landbrugets påvirkning af natur og miljø, husdyrvelfærden i det intensive landbrug, værdien af landbrugsproduktionen og landbrugets bidrag til samfundet.

  Fælles projekt
  7 Grønne organisationer, juni 2011, 2. reviderede udgave november 2011 . Publikation, 62 sider.

  Læs/Download: Sådan ligger landet (5,15 MB)

 • Energipil og betydende faktorer for optimale dyrkningssteder

  Energipil og betydende faktorer for optimale dyrkningssteder Kun elektronisk

  I 2009 lavede Lene Skafte Bestmann et projekt om dyrkning af energipil. Projektet var et led i Lenes biologistudie på KU, og blev gennemført på og med vejledning fra Det Økologiske Råd. Fødevareministeriet har anbefalet 100.000 ha med energipil i Danmark. Projektet sætter fokus på pilens biologi og dyrkningsforhold, på biodiversiteten i pileplantagerne og på hvorledes pilen kan placeres i det danske landskab.

  Forfatter: Lene Skafte Bestmann.
  Det Økologiske Råd, 2009, Rapport, 25 sider.

  Læs/Download: Energipil og optimale dyrkningssteder (660 kB)

 • Reformen af EU's landbrugspolitik CAP

  Reformen af EU's landbrugspolitik CAP Kun elektronisk

  Rapporten tager udgangspunkt i det aktuelle udspil fra EU Kommissionen fra november 2010 til en reform af den fælles landbrugspolitik. Der er behov for en fortsat fælles miljørelateret landbrugsstøtte, men en aftrapning af den direkte støtte er ønskelig. Den direkte støtte kapitaliseres i jordpriserne. En øget andel af støtten til betaling for offentlige goder vil øge legitimiteten af EU's landbrugsstøtte. Det er vigtigt fortsat at undgå en renationalisering af landbrugsstøtten, men på den anden side bør støtten reduceres af hensyn til ulandenes konkurrencemuligheder.

  Forfatter: Jette Hagensen.
  Det Økologiske Råd, januar 2011, Rapport, 27 sider.

  Læs/Download: Reformen af EU's landbrugspolitik CAP (195 kB) >> 

 • Jordfrugtbarhed og bioenergi

  Jordfrugtbarhed og bioenergi Kun elektronisk

  Biomasse, og dermed organisk kulstof, spiller en afgørende rolle ved at bevare eller øge frugtbarheden, når den bliver tilført jorden. Halm og gylle må ikke betragtes affaldsprodukter- de er værdifulde kilder til energiproduktionen, og de indeholder samtidig næringsstoffer, som bør recirkuleres, og kulstof, som også har stor betydning for jorden. Rapporten ser på, hvorledes kulstoftabet ved fjernelse af halm fra planteavlsbrugene kan kompenseres, og det diskuteres, om der kan ydes økonomisk støtte til kulstoflagring fx via EU's landbrugsstøtteordning.

  Forfatter: Vibeke Ærø Hansen.
  Det Økologiske Råd, januar 2011, Rapport, 36 sider.

  Læs/Download: Jordfrugtbarhed og bioenergi (1,34 MB)

 • Biomasse og bioenergi

  Biomasse og bioenergi Kun elektronisk

  Fra at være en lige så stor udleder af klimagasser som transportsektoren, kan landbruget blive en del af løsningen på klimaproblematikken. Men der er brug for intelligente og effektive løsninger i en verden af begrænsede ressourcer. Rækker jorden både til dyrkning af fødevarer til en voksende befolkning og til dyrkning af energiafgrøder? Og hvilke afgrøder og hvilke teknologier kan give de største energiudbytter? For landbruget er det - med rette - udsigten til nye forretningspotentialer, der er drivkraften. Men der er brug for nogle klare signaler om hvilken vej vi skal.

  Forfatter: Leif Bach Jørgensen.
  Det Økologiske Råd, januar 2011, Rapport, 46 sider.

  Læs/Download: Biomasse og bioenergi (1,50 MB)

 • Energi i landbruget - forbrug og besparelser

  Energi i landbruget - forbrug og besparelser Kun elektronisk

  Energiforbruget i landbruget er stadig stigende, og energiomkostningerne i erhvervet optager en voksende andel af de samlede omkostninger. Rapporten giver et overblik over landbrugets direkte og indirekte energiforbrug og her ud fra pejlemærker for hvor og hvordan, der kan spares på energien i landbruget - herunder også systemiske løsninger, som tager fat om f.eks. jordbehandling, afgrødevalg og udtagning af jord.

  Forfatter: Leif Bach Jørgensen.
  Det Økologiske Råd, januar 2011, Rapport, 26 sider.

  Læs/Download: Energi i landbruget - forbrug og besparelser (949 kB)

 • Det højteknologiske landbrug - plantebeskyttelse

  Det højteknologiske landbrug - plantebeskyttelse Kun elektronisk

  Anvendelsen af pesticiderne har medvirket til en kraftig tilbagegang for det vilde plante- og dyreliv. Der er derfor behov for en ny strategi, der er effektiv overfor de tabsgivende ukrudtsarter, men beskytter beskytte de mange plante- og dyrearter, der ikke medfører væsentlige udbyttetab eller endog kan medvirke til at øge høstudbyttet. I rapporten beskrives f.eks. Injektionssprøjter, GPS og registrerings- og plantegenkendelse som grundlag for den selektive bekæmpelse.

  Forfatter: Hans Nielsen.
  Det Økologiske Råd, januar 2011, Rapport, 13 sider.

  Læs/Download: Forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere >>

 • Det højteknologiske landbrug - næringsstoffer

  Det højteknologiske landbrug - næringsstoffer Kun elektronisk

  Det er muligt med højteknologi at opnå endog meget store reduktioner i ammoniakfordampning og i tab af nitrat og fosfor, hvilket kan have positive effekter i forhold til natur, klima og dyrevelfærd. Landbruget har nemlig endnu ikke for alvor taget de højteknologier i anvendelse, der kan være med til at løse landbrugets miljøproblemer, som f.eks. luftrensnings- og separeringsteknikker.

  Forfatter: Hans Nielsen.
  Det Økologiske Råd, januar 2011, Rapport, 52 sider.

  Læs/Download: Reduktion af tabet af næringsstoffer >>

 • Det højteknologiske landbrug – anbefalinger til miljøteknologi

  Det højteknologiske landbrug – anbefalinger til miljøteknologi Kun elektronisk

  Anbefalinger til løsning af miljøproblemer ved staldanlæg til forskellige husdyrarter og et bud på højteknologiske løsninger ved markdrift og pesticidanvendelse. Hæftet er kortfattet og klart og fungerer derved som et opslagsværk for alle, som beskæftiger sig med landbrugets miljøproblemer.

  Forfatter: Hans Nielsen.
  Det Økologiske Råd, januar 2011, Hæfte, 20 sider.

  Læs/Download: Højteknologisk landbrug (1,9 MB)

 • Artikelsamling om Teknologi og miljø i landbruget

  Artikelsamling om Teknologi og miljø i landbruget Kun elektronisk 6 artikler om temaer i projektet Teknologi og miljø i landbruget. Højteknologisk landbrug - næringsstoffer og Pesticider. Energiforbrug, biomasse, bioenergi. Jordens frugtbarhed. Reform af CAP. Et indlæg i den fremadrettede dialog mellem landbrug, miljøorganisationer og aktører i samfundet i øvrigt.

  Forfattere: Jette Hagensen, Vibeke Ærø Hansen, Leif Bach Jørgensen, Hans Nielsen, Christian Ege.
  Det Økologiske Råd, januar 2011, Hæfte, 36 sider.

  Læs/Download: Artikelsamling Teknologi og miljø (2 MB)
 • Sund Mad til en Syg Klode

  Sund Mad til en Syg Klode Kun elektronisk

  Undervisningshæfte
  om landbrug og klimavenlig mad

  Af Jette Hagensen
  Det Økologiske Råd, februar 2009, Hæftet, 24 sider

  Læs/Download: Sund Mad til en Syg Klode (1.53 MB)

  Download kogebogsindstik: Sundmad Kogebog (1.48 MB)

 • Sund Mad til en Syg Klode DVD

  Sund Mad til en Syg Klode DVD Kun elektronisk

  Undervisnings-dvd
  om landbrug og klimavenlig mad

  Af Jette Hagensen
  Det Økologiske Råd, februar 2009
  Filmen varer 26 min.

  Læs/Download: Sund Mad til en Syg Klode (1.53 MB)

  Download kogebogsindstik: Sundmad Kogebog (1.48 MB)

 • Miljøintegration i EU's landbrugspolitik

  Miljøintegration i EU's landbrugspolitik Kun elektronisk

  Sammenfattende analyse af landbrugets påvirkning af klima, vandmiljø, biodiversitet m.v. samt hvordan problemerne kan løses, bl.a. via ændring af landbrugsstøtten.

  Forfattere: Leif Bach Jørgensen, Christian Ege, Knud Vilby, Gunver Bennekou, Jette Hagensen, Klaus Bonnerup.
  Det Økologiske Råd, januar 2009, Rapport, 125 sider.

  Læs/Download: Miljoeintegration Eu Landbrug (1.73 MB)

 • Et bæredygtigt landbrug i 2020

  Et bæredygtigt landbrug i 2020 Kun elektronisk

  Et bæredygtigt landbrug i 2020 - sådan tilgodeses klima, natur, vand og ulande.
  Resumé af rapporten Miljøintegration i EU´s Landbrugspolitik.

  Forfattere: Leif Bach Jørgensen, Christian Ege, Knud Vilby, Gunver Bennekou, Jette Hagensen, Klaus Bonnerup.
  Det Økologiske Råd, januar 2009, Rapport, 12 sider.

  Læs/Download: Baeredygtigt Landbrug 2020 (563.19 kB)

 • A Sustainable Agriculture in 2020

  A Sustainable Agriculture in 2020 Only electronic

  A Sustainable Agriculture in 2020 - how to accomodate the needs of climate, nature, biodiversity as well as developing countries.

  Summary - part of the report is available in English - see Environmental integration in EU agricultural policy.

  By: Leif Bach Jørgensen, Knud Vilby & Christian Ege
  The Ecological Council 2009. Booklet, 12 pages.

  Download: Agriculture 2020 (772.47 kB)

 • Forebyggelse og bekæmpelse af invasive plantearter

  Forebyggelse og bekæmpelse af invasive plantearter Kun elektronisk

  Invasive planter udgør en alvorlig trussel mod den biologiske mangfoldighed på jorden. I Danmark er det bl.a. Kæmpe-Bjørneklo, Rynket Rose, Japansk Pileurt, Kæmpe-Pileurt, Sildig Gyldenris, Kanadisk Gyldenris og Glansbladet Hæg, der kvæler de naturligt hjemmehørende planter og forringer de landskabelige og rekreative værdier. Det er derfor vigtigt at bekæmpe dem og forebygge at de spredes yderligere.
  Det Økologiske Råd sætter med dette hæfte fokus på de invasive plantearters trussel mod Danmarks natur og rekreative værdier og på vore muligheder for at bekæmpe dem.Vi foreslår, at der hurtigst muligt vedtages en strategi, hvor myndigheder, natur- og miljøforeninger, landboforeninger og grundejerforeninger samt interesserede borgere går sammen om at bekæmpe de invasive planter for både at minimere de naturmæssige skader og de økonomiske omkostninger.

  Af Hans Nielsen
  Det Økologiske Råd, juni 2007, Hæfte, 48 sider

  Læs/Download: Forebyggelse og bekæmpelse af invasive plantearter

 • Vandrammedirektivet - vejen til et bedre vandmiljø

  Vandrammedirektivet - vejen til et bedre vandmiljø Kun elektronisk

  Vandrammedirektivet forpligter EU-landene til at sikre mindst en god tilstand i alle deres vandløb, søer og kystvande samt alt deres grundvand senest i 2015. Undersøgelser viser, at over 50 % af vandløbene, 75 % af søerne, alle kystvandene og ca. 50 % af grundvandet i Danmark ikke vil kunne opfylde vandrammedirektivets krav i 2015. Der skal derfor i de kommende år træffes beslutning om, hvordan kravene skal opfyldes, og hvordan forureningen fra især landbruget skal reduceres. Det Økologiske Råd sætter med dette hæfte fokus på vandrammedirektivets bestemmelser og på dets gennemførelse i den danske lovgivning. Og der sættes fokus på, hvordan borgere og interesseorganisationer i en række høringsfaser kan få indflydelse på, hvor høj miljøkvaliteten skal være i de enkelte vandområder, og i hvilket omfang virkemidlerne både skal skabe en god vandkvalitet, en værdifuld natur og store rekreative værdier.

  Forfatter: Hans Nielsen
  Det Økologiske Råd, november 2007, Hæfte, 50 sider

  Læs/Download: Vandrammedirektivet - vejen til et bedre vandmiljø

 • Danish Pesticide Use Reduction Programme

  Danish Pesticide Use Reduction Programme Only electronic

  Danish Pesticide Use Reduction Programme - to Benefit the Environment and the Health

  This booklet summarises the experiences over 20 years in Denmark in reducing pesticide hazards and use.

  By Hans Nielsen
  The Ecological Council, published by PAN-Europe, june 2005, Booklet, 14 pages

  Download: Danish Pesticide Use Reduction Programme

 • Fokus på EU's pesticidpolitik

  Fokus på EU's pesticidpolitik Kun elektronisk

  Debathæftet gennemgår EU’s pesticidpolitik og de aktuelle forslag til en ny pesticidpolitik. Det beskriver Danmarks indflydelse på EU’s pesticidpolitik ved at være foregangsland, og det peger på, at Danmark i højere grad både bør udnytte sine muligheder for at forbedre EU’s pesticidpolitik og for at være foregangsland inden for EU’s rammer.

  Af: Hans Nielsen
  Det Økologiske Råd, juni 2004, Hæfte, 50 sider, illustreret

  Læs/Download: Fokus på EU's pesticidpolitik

 • Pesticidforbruget i EU

  Pesticidforbruget i EU Kun elektronisk

  Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger.
  Men det kræver en ændring af EU’s pesticidpolitik - og at Danmark udnytter sine muligheder for påvirkning.

  Af: Hans Nielsen
  Det Økologiske Råd, juni 2004, Pjece, 6 sider, illustreret

  Læs/Download: Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger

 • Fokus på Økologisk Jordbrug

  Fokus på Økologisk Jordbrug Kun elektronisk

  Gennemgår økologisk jordbrugs, principper, historie og udvikling, samt beskriver dets svagheder, styrker og de områder der skal sættes ind på for at økologisk jordbrug kan få vind i sejlene.

  Forfatter: Hans Nielsen
  Det Økologiske Råd, 2003, Hæfte, 50 sider

  Læs/Download: Fokus på Økologisk Jordbrug

 • Fokus på pesticider

  Fokus på pesticider Kun elektronisk

  Gennemgår udviklingen i anvendelsen af pesticider og hvordan pesticider påvirker natur, miljø og fødevarer.

  Forfatter: Hans Nielsen
  Det Økologiske Råd, 2001, Hæfte, 50 sider

  Læs/Download: Fokus på pesticider

 • Fokus på kvælstof

  Fokus på kvælstof Kun elektronisk

  Gennemgår de væsentligste kilder til kvælstofforurening, og hvordan de påvirker natur og miljø

  Forfatter: Hans Nielsen
  Det Økologiske Råd, 2001, Hæfte, 36 sider

  Læs/Download: Fokus på kvælstof

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk