Byggeri og bolig

 • Forurening fra brændefyring

  Forurening fra brændefyring 0 DKK Ekskl. moms

  Forurening fra brændefyring er ifølge de seneste undersøgelser Danmarks mest helbredsskadelige og absolut dyreste miljøproblem. Hvert år dør omkring 500 danskere grundet forureningen fra brændefyring, mens titusinder bliver syge. De Miljøøkonomiske Vismænd vurderer, at forureningen fra brændefyring koster samfundet små 6 mia. kr årligt.

  Dette hæfte beskriver forurening fra brændefyring og de tilknyttede helbredsskader og samfundsøkonomiske omkostninger. Derudover sættes fokus på klimaeffekter fra brændefyring, og hvordan sodpartikler bidrager til global opvarmning. Endelig sættes fokus på de mange tekniske løsninger samt politiske beslutninger og lokale initiativer, der kan reducere den stærkt helbredsskadelige forurening fra brændefying.

  Hæftet findes både i en trykt og elektronisk udgave, samt på engelsk >>
  Download hæftet Forurening fra brændefyring >>

  Af: Kåre Press-Kristensen
  Det Økologiske Råd 2016, 2. udgave
  Hæfte, 32 sider.


  Finansieret af Climate Works Foundation og EU LIFE projektet: Clean Heat samt Astma–Allergi Danmark.

 • At gøre det usynlige synligt

  At gøre det usynlige synligt Findes kun elektronisk

  En lang række af de problemer og daglige påvirkninger, som vi mennesker er udsat for, er umiddelbart usynlige for os. Det gælder fx klimaforandringer generelt, men også størrelser i vores boligere som energiforbrug, CO2-niveau, skadelige partikler, radon, mangler i varmeisoleringen m.fl.. Der er samtidig en klar tendens til, at mennesker først handler på problemer, når vi kan se dem helt konkret. I notatet giver Det Økologiske Råd en række konkrete eksempler på, hvordan usynlige problemer i boliger og bygninger kan gøres synlige, og dermed nemmere at gøre noget ved.

  Download notatet: At gøre det usynlige synligt

  Udgivet af: Det Økologiske Råd, oktober 2016 
  Forfattere: Søren Dyck-Madsen og Christian Jarby
  Notat, 66 sider

 • Frisk luft og mindre kemi på børneværelset

  Frisk luft og mindre kemi på børneværelset Kun elektronisk

  Børn er særligt følsomme over for en dårlig indeluft. Resultaterne fra denne rapport peger på, at vores børn i mange tilfælde sover i et indeklima, der påvirker deres sundhed. Kemikalier, CO2, fugt og ultrafine partikler på værelset påvirker nemlig børns sundhed og trivsel.

  Projektet er udført som et pilotstudie med 17 deltagende familier, som på hvert et børneværelse har fået målt CO2, fugt, temperatur og partikler samt kemikalier i støvet. Arbejdet er udført under ledelse af Det Økologiske Råd i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut (AAU), Astma-Allergi Danmark, Green Lab Brugerinnovation og Københavns Universitet.

  Download rapporten: Frisk luft og mindre kemi i børneværelset

  Udgivet af: Det Økologiske Råd, september 2016
  Forfatter: Det Økologiske Råd
  Rapport, 19 sider.
  Støttet af Realdania

   

 • Vedvarende energi i Bygningsreglementets energirammer

  Vedvarende energi i Bygningsreglementets energirammer Findes kun elektronisk

  Det Økologiske Råd har, med støtte fra Grundejernes Investeringsfond, analyseret fordele og ulemper ved eksisterende og fremtidig medregning af VE-el til opfyldelse af energirammen i forbindelse med bygninger. Når fordele og ulemper ved indregningsmuligheden for VE-el vejes op mod hinanden, peger det på, at et kommende BR20 bør fjerne eller væsentligt reducere muligheden for at medregne el produceret på matriklen fra totalenergikravet.

  På denne baggrund er der udarbejdet forslag til, hvordan det danske bygningsreglement kan ændres frem mod 2020 ved et bortfald af muligheden for at indregne VE-el i energirammen.

  Download hovedrapport her: Rapport

  Download bilagsrapport her: Bilagsrapport

  Download sammenfatningsrapport her: Sammenfatning

  Udgivet af: Det Økologiske Råd, januar 2016
  Tekst af: Søren Dyck-Madsen og Chr. Jarby

 • Notat om Bygningsreglement 2020

  Notat om Bygningsreglement 2020 Kun elektronisk

  Det Økologiske Råd giver i dette notat forslag til ændringer og udvidelser af det danske bygningsreglement frem mod Bygningsreglement 2020. 

  Frem mod 2020 er der imidlertid en række rammebetingelser, som ændrer sig og der er derfor behov for, at der tidligt nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at forny og fremtidssikre den måde, som de danske bygningsreglementer regulerer byggesektoren på. Herved bliver der tid til at lave de nødvendige udredninger og tid til at varsko byggeriets aktører i god tid før 2020 om eventuelle forventede større justeringer af kravene i forhold til de krav, som er meldt ud i den frivillige lavenergiklasse 2020 i bygningsreglement 2015.

  Som indspil til denne proces har Det Økologiske Råd udarbejdet dette notat, som skitserer en række temaer, som efter vores opfattelse bør overvejes og analyseres nærmere i forbindelse med udviklingen af et Bygningsreglement 2020. Notatets målgruppe er de branchefolk, embedsmænd, vidensinstitutioner, NGOer mm, som vil indgå i det videre arbejde med at udvikle Bygningsreglement 2020, dvs. personer der har godt kendskab til Bygningsreglementets formål og regulering. 

  Udgivet af: Det Økologiske Råd, maj 2015, e-publikation 29 sider.

  Download/læs notat: Notat om Bygningsreglement 2020 >>

 • Det åbne land

  Det åbne land findes kun elektronisk

  Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel for udvikling i andre.

  Mange huse på landet står tomme og er i så dårlig bygningsmæssig stand, at de bør nedrives.
  I dette notat kommer vi med med anbefalinger til en række initiativer, krav og lovændringer, som kan fremme bolig-oprydningen i det åbne land og forbedre processen for en energieffektivisering af den eksisterende bygningsmasse.

  Notatet findes kun i elektronisk udgave.

  Af: Søren Dyck-Madsen
  Det Økologiske Råd, maj 2014, notat 21 sider.

  Læs/Download: Det åbne land - Udvikling kræver oprydning (2,2 MB)

 • En halvering af energiforbruget i danske bygninger frem mod 2050

  En halvering af energiforbruget i danske bygninger frem mod 2050 Findes kun elektronisk

  Notatet ’En halvering af energiforbruget i danske bygninger frem mod 2050’ beskriver nogle tendenser og indsatser på området for bygningsrenovering, som skal tages alvorligt, hvis den danske omstilling til et fossilfrit samfund 100 % baseret på vedvarende energi senest i 2050 skal ske på den for samfundet mest omkostningseffektive måde. For en effektiv renovering af vores bygninger er en afgørende faktor for billiggørelsen.

  Der peges bl.a. på fokus på kvalitetsforbedringer og økonomiske fordele, som drivkraft for renoveringer. Derudover er der beskrevet 8 forslag til en forbedret indsats for en omkostningseffektiv bygningsrenovering frem mod 2050.

  Forfatter: Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd, november 2013, notat/e-bog, 24 sider.
   

  Læs/download: En halvering af energiforbruget i danske bygninger frem mod 2050 (0,86 MB)

 • Energi- og miljørigtigt byggeri i praksis

  Energi- og miljørigtigt byggeri i praksis 0 DKK Inkl. moms

  Dette hæfte omhandler opførelse og brug af et nyt parcelhus i 2011 med hovedfokus på en god stor familiebolig, energi- og ressourcebesparelser, minimering af boligens miljøbelastning og et sundt indeklima. Hæftet følger en families husbyggeri fra planlægningsfasen gennem byggefasen og frem til erfaringerne fra familiens første år i huset.

  Til hæftet er knyttet en film, der viser faser i byggeprocessen og ikke mindst det færdige byggeri. Du kan se filmen herunder eller ved at følge nedenstående link:

  Kåres Hus from TV-Bella on Vimeo.

  Hæftet retter sig imod undervisningsinstitutioner (HTX, tekniske skoler, ingeniørhøjskoler m.v.), byggeriets parter (særlig private bygherrer, byggetilsyn/ rådgivere, håndværkere og typehusfirmaer) og bygningssagkyndige i kommunerne. Men det kan også anvendes af folk, der overvejer renovering af boligen: Husejere, boligorganisationer, ejendomsmestre m.v.

  Undervisningsvejledning til og billederne fra hæftet kan findes på vores hjemmeside >>
   

  Forfatter: Kåre Press-Kristensen, Det Økologiske Råd, august 2013, Hæfte, 32 sider.

  Læs/download Energi- og miljørigtigt byggeri i praksis (2,95 MB)

 • Bygningsintegreret energiproduktion

  Bygningsintegreret energiproduktion Findes kun elektronisk

  Bygningsintegreret energiproduktion

  Rapporten indeholder en kortlægning af VE-løsninger til bygningsintegreret el- og varmeproduktion på det danske marked. Den giver et overblik over produktudbuddet af bygningsintegrerede standardløsninger, herunder hvilke bygninger og beklædningsmaterialer de egner sig til, samt hvilken energiproduktion og økonomi løsningerne giver i sammenligning med påmonterede løsninger.

  Af: Søren Dyck-Madsen og Martin Risum Bøndergaard, Det Økologiske Råd.
  Udført for interessegruppen VE-Byg under Dansk Byggeris Træsektion, juli 2012, Rapport, 150 sider.

  Læs/Download: Bygningsintegreret energiproduktion (6,8 MB)

 • Spar penge og energi i dit sommerhus

  Spar penge og energi i dit sommerhus 0 DKK Inkl. moms

  - Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset

  Mens mange boligejere har fokus på helårshusets energiforbrug overses sommerhuset ofte. De ca. 200.000 danske sommerhuse har et stort el-forbrug på ca. 705 mio. kWh årligt. Det er en stigning på over 90 % over de sidste 30 år. Der er heldigvis meget man kan gøre for at spare energi og penge i sit sommerhus.

  Men hvordan gør man det rigtigt og hvor er det bedst at starte? Hvordan undgår man bedst og billigst lugtgener og frostskader om vinteren? Hvilke faldgruber er der, og hvordan kan man undgå fejlinvesteringer? Alt dette giver Det Økologiske Råd nu anbefalinger om i hæftet "Spar penge og energi i dit sommerhus - Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset". I hæftet gives der anbefalinger om solvarme, solceller, vinternedlukning, ventilation, efterisolering, varmepumper, brændeovne, samt udlejnings- og forsikringsaspekter.

  Af Søren Dyck-Madsen & Martin Risum Bøndergaard
  Det Økologiske Råd, marts 2012, Hæfte, 28 sider

  Læs/download Spar penge og energi i dit sommerhus (3,05 MB)
   

 • Hvad lærte vi af BOLIG+ konkurrencen

  Hvad lærte vi af BOLIG+ konkurrencen Findes kun elektronisk.

  Hæftet vurderer erfaringerne fra de fem konkurrerende teams i BOLIG+ konkurrencen om energineutrale etageboliger. Det giver en perlerække af viden og erfaringer for byggebranchen. Hæftet vurderer blandt andet, at to af projekterne kan sagtens opfylde det politisk udstukne energikrav for bygningsreglementet i 2020 – endda uden at medregne anvendelse af solceller. Vinderprojektet er endvidere noget så sjældent som et forsøgsprojekt næsten på markedsvilkår.

  Forfatter: Søren Dyck-Madsen
  Marts 2010, Notat, 18 sider

  Læs/download: Hvad lærte vi af BOLIG+ (2.91 MB)

 • Guide til energiforbedring af din bolig!

  Guide til energiforbedring af din bolig! Kun elektronisk

  I ”Guide til energiforbedring af din bolig” gennemgås, hvilke ting bygningsejeren skal være opmærksom på, hvilke løsninger, der findes, og hvor man kan finde yderligere hjælp. Guiden er især rettet mod de omkring 1 mio. ejere af parcelhuse, hvor potentialet er enormt for energibesparelser, og hvor energibesparelserne samtidig er en god investering.

  Af Jesper Toft
  Det Økologiske Råd, September 2006
  Revideret 2010. 24 sider.

  Støttet af ELFOR’s energisparepulje

  Læs/Download: Guide til energiforbedring af din bolig!(1.24 MB)

 • Boligformer, livsstil og ressourceforbrug

  Boligformer, livsstil og ressourceforbrug Findes kun elektronisk

  Undervisningshæfte, der sætter fokus på, hvordan boligform og livsstil hænger sammen med ressourceforbrug og klimapåvirkning. Syv familiers boligformer og forbrug af el, varme, transport og vand beskrives, og deres klimapåvirkning beregnes. En række faktasider gennemgår forbruget af el, varme, transport og vand i Danmark og der er forslag til, hvordan familier kan spare på forbruget. Hæftet indeholder en række elevopgaver.

  Forfattere: Susanne Bruun Jakobsen og Klaus Bonderup Petersen,
  Det Økologiske Råd

  December 2009. 60 sider.

  Læs/Download:Boligformer, livsstil og ressourceforbrug (1.42 MB)

 • Vidtgående energibesparelser i bygninger

  Vidtgående energibesparelser i bygninger Findes kun elektronisk

  Det Økologiske Råd gennemgår regeringens udspil om energibesparelser i bygninger og påviser, at de langsigtede energibesparelser i eksisterende bygninger forsømmes.

  Forfatter: Søren Dyck-Madsen
  Det Økologiske Råd, August 2009

  Læs/Download: Kommentarer Energisparestrategien (615.33 kB)

 • Energieffektivt byggeri

  Energieffektivt byggeri Findes kun elektronisk

  Energieffektivt byggeri - Vidensgrundlag for partnerskabet EnergiBYG – lang baggrundsrapport.

  Rapporten analyserer rammebetingelser og fremlægger en lang række forslag til mulige markedspotentialer for energieffektivisering af eksisterende bygninger. Udarbejdelsen af rapporten er sket for partnerskabet EnergiBYG, bestående af DI Byggematerialer, Dansk Byggeri, DI energiindustrien, DANSKE ARK, FRI og TEKNIQ med støtte fra EUDP.

  Forfattere: Ole Michael Jensen, Statens Byggeforsknings institut og Søren Dyck-Madsen
  Det Økologiske Råd, marts 2009, 102 sider

  Læs/download: Energieffektivt byggeri (3.28 MB)

 • Energieffektivt byggeri - forkortet udgave

  Energieffektivt byggeri - forkortet udgave Findes kun elektronisk.

  Energieffektivt byggeri - Vidensgrundlag for partnerskabet EnergiBYG – forkortet udgave.

  Rapporten er en forkortet udgave af baggrundsrapporten, som analyserer rammebetingelser og fremlægger en lang række forslag til mulige markedspotentialer for energieffektivisering af eksisterende bygninger. Udarbejdelsen af rapporten er sket for partnerskabet EnergiBYG, bestående af DI Byggematerialer, Dansk Byggeri, DI energiindustrien, DANSKE ARK, FRI og TEKNIQ med støtte fra EUDP.

  Forfattere: Ole Michael Jensen, Statens Byggeforsknings institut og Søren Dyck-Madsen
  Det Økologiske Råd, marts 2009, 41 sider

  Læs/download: Energibyg Forkortet (3.54 MB)

 • Energieffektivt byggeri - Pixibog

  Energieffektivt byggeri - Pixibog Findes kun elektronisk

  Energieffektivt byggeri - Vidensgrundlag for partnerskabet EnergiBYG – Pixibog.

  Pixi-bogen er udarbejdet på baggrund af baggrundsrapporten, som analyserer rammebetingelser og fremlægger en lang række forslag til mulige markedspotentialer for energieffektivisering af eksisterende bygninger. Udarbejdelsen af rapporten er sket for partnerskabet EnergiBYG, bestående af DI Byggematerialer, Dansk Byggeri, DI energiindustrien, DANSKE ARK, FRI og TEKNIQ med støtte fra EUDP. Pixi-bogen er udarbejdet som arbejdsgrundlag for indledende workshop for interesserede virksomheder den 23.3.09.

  Forfattere: Ole Michael Jensen, Statens Byggeforsknings institut og Søren Dyck-Madsen
  Det Økologiske Råd, marts 2009, 30 sider

  Læs/download: Energibyg Pixi (795.83 kB)

 • Pilotprojekt om bygningsintegrerede solceller

  Pilotprojekt om bygningsintegrerede solceller Findes kun elektronisk

  Det Økologiske Råd har udarbejdet rapport for Træsektionen i Dansk Byggeri om potentialer for at integrere solceller i nylagte danske tage. Rapporten konkluderer, at der er potentialer for dette, men at det danske udbud af muligheder for etablering af tage med integrerede solceller endnu ikke er markedsmodnet nok til at standardløsninger til overkommelige priser kan fås.

  Af: Søren Dyck-Madsen og Laurids Andersen
  Det Økologiske Råd, Udført for ”Træsektionen i Dansk Byggeri”, maj 2008, 70 sider

  Læs/Download: Rapport for Træsektionen i Dansk Byggeri

 • Guide til energiforbedring af etageboligen

  Guide til energiforbedring af etageboligen Kun elektronisk

  Gennemgår alle de vigtigste steder at spare energi i såvel alment som privat udlejningsbyggeri, andels- som ejerlejligheder. Denne udgave er udvidet med flere detaljer, i forhold til den trykte version.

  Forfatter: Jesper Toft
  Det Økologiske Råd, maj 2008 Hæfte, 61 sider, 2. oplag
  Læs/Download: Guide til energiforbedring af etageboligen

 • Den Grønne Bygherrevejledning

  Den Grønne Bygherrevejledning Kun elektronisk

  Den Grønne Bygherrevejledning – for miljø- og kvalitetsbevidste bygherrer
  Opdateret og revideret

  I hæftet gennemgås byggeriet og der opstilles en række konkrete miljø og energibevidste krav på en række væsentlige områder. Kravene kan og bør stilles af den miljø- og kvalitetsbevidste bygherre ud fra princippet om, at man får, hvad man beder om det. For hvis man ikke beder om det, så får man det heller ikke – så gør alle som de plejer.

  Forfattere: Rie Øhlenschlæger
  Det Økologiske Råd, december 2007, Hæfte, 60 sider

  Læs/download: Den Grønne Bygherrevejledning

 • 26 forslag til fremme af energibesparelser i boliger

  26 forslag til fremme af energibesparelser i boliger Kun elektronisk

  Hæftet angiver konkrete forslag til lovændringer m.v., som kan fjerne barrierer for energibesparelser i boliger. Der er stort behov for en forstærket indsats. Energiforbruget i bygninger udgør næsten halvdelen af det samlede danske energiforbrug og koster virksomheder og forbrugere 50 mia. kr/år. Der er beregnet et besparelsespotentiale på ca. 30% med kendt teknologi i eksisterende bygninger og yderligere 30% ved videreudvikling af løsninger. En række af forslagene i hæftet retter sig særligt mod etageboliger, mens andre er ligeså relevante for parcelhuse. Endelig er enkelte også relevante for kontorer og offentlige institutioner.

  Af Johan Nielsen
  Det Økologiske Råd, august 2007, Brochure, 24 sider

  Læs/Download: 26 forslag til fremme af energibesparelser i boliger

 • Lavenergibygninger klasse 1, aktive besparelser – passive huse

  Lavenergibygninger klasse 1, aktive besparelser – passive huse kun elektronisk

  Opdateret og revideret
  Huse uden varmeanlæg, som holder indetemperaturen jævnt på behagelige 22 grader både sommer og vinter. Et særdeles godt indeklima uden pollen- og støvbelastninger. En meget lav energiregning trods høje energipriser. Det lyder for godt til at være sandt. Men det er en realitet.

  Forfattere: Henning Güldenstein, ajourført af Jette Hagensen
  Det Økologiske Råd, december 2007, Hæfte, 28 sider

  Læs/Download: Lavenergibygninger klasse 1

 • Energy Retrofitting of Buildings

  Energy Retrofitting of Buildings only electronic

  Energy Retrofitting of Buildings by use of the Joint Implementation scheme. Targetting municipalities and home owners' associations.

  Det Økologiske Råd, december 2006, Brochure, 12 sider

  Read/Download: Energy Retrofitting of Buildings

 • Energy Retrofitting of Buildings (på rumænsk)

  Energy Retrofitting of Buildings (på rumænsk) only electronic

  Energy Retrofitting of Buildings by use of the Joint Implementation scheme. Targetting municipalities and home owners' associations.

  Det Økologiske Råd, december 2006, Brochure, 12 sider

  Read/Download: Energy Retrofitting of Buildings

 • Energy Retrofitting of Buildings (på ukrainsk)

  Energy Retrofitting of Buildings (på ukrainsk) only electronic

  Energy Retrofitting of Buildings by use of the Joint Implementation scheme. Targetting municipalities and home owners' associations.

  Det Økologiske Råd, december 2006, Brochure, 12 sider

  Read/Download: Energy Retrofitting of Buildings

 • Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

  Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Findes kun elektronisk

  Hæftet er rettet mod byggeriets parter, større bygherrer, beslutningstagere m.fl. Det har til formål at fremme energirigtige renoveringer. Det samler en række fakta om bygninger og deres energiforbrug og om eksisterende virkemidler for energirigtige renoveringer
  · beskriver de mange barrierer, som modvirker energirigtige renoveringer
  · opstiller en række forslag til, hvordan disse barrierer kan overvindes
  · beskriver en række danske og udenlandske eksempler på energirenoveringer med forskelligt ambitionsniveau
  · fremlægger en række anbefalinger til nødvendige tiltag for at skubbe gang i ambitiøse energirenoveringer af eksisterende bygninger.

  Forfattere: Søren Dyck-Madsen, Rie Øhlenschlæger og Lene Okholm
  Det Økologiske Råd, September 2006, støttet af ELFOR’s energisparepulje

  Læs/Download: Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

 • Anbefalinger for miljøvenlig ventilation i boliger

  Anbefalinger for miljøvenlig ventilation i boliger Findes kun elektronisk

  Hæftet sætter fokus på ventilation i boliger, som har stor betydning for indeklimaet og energiforbruget. For selv om vi opholder os indendørs 90% af vores tid, så har vores boliger generelt en dårlig og energifrådsende ventilation. Hæftet gennemgår de forskellige ventilationstyper og giver anbefalinger til ventilation med lavt energiforbrug og godt indeklima.

  Forfattere: Henning Güldenstein og Jette Hagensen
  Det Økologiske Råd, August 2006, Hæfte 40 sider

  Læs/Download: Anbefalinger for miljøvenlig ventilation i boliger

 • Anbefalinger for bæredygtigt byggeri - baggrundsrapport

  Anbefalinger for bæredygtigt byggeri - baggrundsrapport Findes kun elektronisk

  Baggrundsrapport for hæftet af samme navn (se ovenfor).

  Af: Søren Dyck-Madsen
  Det Økologiske Råd, april 2005, Rapport, 101 sider

  Læs/Download: Anbefalinger for bæredygtigt byggeri - baggrundsrapport

 • Anbefalinger for bæredygtigt byggeri

  Anbefalinger for bæredygtigt byggeri findes kun elektronisk

  Bygninger og transport kunne fungere lige så godt og ofte bedre med et langt lavere energi- og ressourceforbrug, hvis de optimale løsninger blev valgt ved planlægning og opførelse af bygninger, og hvis samfundsmæssige økonomisk fordelagtige renoveringer af eksisterende bygninger blev gennemført.

  Af: Søren Dyck-Madsen
  Det Økologiske Råd, april 2005, Hæfte, 34 sider.

  Læs/Download: Anbefalinger for bæredygtigt byggeri

  Se den tilhørende plancheudstilling

 • Byøkologi og Bæredygtighed

  Byøkologi og Bæredygtighed Findes kun elektronisk

  Et hæfte om nødvendigheden af bæredygtigt byggeri, hvilke faktorer der skal tages med, og vigtigtigheden af uafhængige evalueringer.

  Forfatter: Søren Dyck-Madsen
  Det Økologiske Råd 2003, Hæfte, 28 sider

  Læs/Download: Byøkologi og Bæredygtighed

  Se den tilhørende plancheudstilling her

Kurv

Kurven er tom: I alt 0 Gå til kurv >

Det Økologiske Råd, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K | tlf: +45 33 15 09 77 | e-mail: info@ecocouncil.dk